Adresa: Bajova 2 (kancelarije 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87)
Telefon: 041 231 720, 067 602 705
Fax: 041 232 607
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Rad sa strankama: 10:00h - 14:00h

Sekretarka:

NjegosavaNjegosava VUJANOVIĆ
Telefon: 067 111 651 / 067 619 088
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslovi i nadležnosti Sekretarijata za održivi razvoj i infrastrukturu odnose se na pripremu propisa iz oblasti planiranja i uređenja prostora i građevinskog zemljišta, praćenje stanja uređenja prostora u vidu jednogodišnjeg Izvještaja o stanju uređenju prostora kao i obavljanje pripremnih i drugih poslova koji se odnose na izradu i donošenje lokalnih planskih dokumenata, izdavanje izvoda iz planskih dokumenata, čuvanje prostorno planske dokumentacije, vođenje evidencije zahtjeva i potreba korisnika prostora i drugih podataka značajnih za planiranje i uređenje prostora, o objektima koji su sagrađeni suprotno planskoj dokumentaciji i drugim podacima u vezi sa tim. 

Među nadležnosti Sekretarijata spadaju i upravni poslovi iz oblasti održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica u gradskim naseljima, uređenje odnosa za obavljanje saobraćaja i praćenje realizacije investicionih programa u okviru nadležnosti iz svog djelokruga, uređivanje i održavanje parkova i drugih javnih zelenih i rekreacionih površina, održavanje pijaca i pružanje usluga na njima, održavanje i uređivanje groblja; pružanje usluga i korišćenje javnih parkirališta, uređivanje odnosa u oblasti stanovanja, uređivanje načina i uslova držanja kućnih ljubimaca, načina postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama i obezbjeđivanje uslova za njihovo zbrinjavanje, uređivanje odnosa za obezbjeđivanje obavljanja poslova izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva, kao i ulica u naseljima; uređivanje i obezbjeđivanje odnosa za obavljanje saobraćaja na svom području i praćenje realizacije investicionih programa u ovim oblastima koje finansira Prijestonica

Sekretarijat, nadalje, na osnovu Elaborata o postavljanju pokretnih objekata, izdaje odobrenja koja se odnose na reklamno – oglasne panoe, tende i objekte koji se mogu izmještati sa jednog mjesta na drugo (ljetnje bašte, slobodno stojeće i zidne vitrine, izložbene police, telefonske govornice, kiosci, štandovi, posebna vozila koja imaju proizvođački atest za obavljanje djelatnosti, objekti za izvođenje zabavnih programa, pultovi za izlaganje i prodaju ukrasnih predmeta, cvijeća i slika, splavova na vodi i slično).

Takođe, Sekretarijat izdaje i odobrenja za postavljanje natpisa i svjetlećih reklama, utvrđuje opšte uslove i izdaje odobrenje za privremeno zauzimanje javnih površina postavljanjem urbanog mobilijara i drugih komunalnih objekata, izdaje odobrenje i uslove za raskopavanje javnih površina i utvrđuje tehničke uslove i izdaje odobrenje za postavljanje rekvizita za sportove na vodi radi iznajmljivanja. Pomenuti organ uprave vodi evidenciju naziva i granica naselja, ulica i trgova i određuje brojeve objekata.

Među nadležnosti Sekretarijata za održivi razvoj i infrastrukturu spada i priprema Programa uređenja prostora, obavljanje pripremnih i drugih poslova koji se odnose na izradu i donošenje lokalnih planskih dokumenata, izdavanje izvoda iz planskih dokumenata, čuvanje prostorno planske dokumentacije, vođenje evidencije zahtjeva i potreba korisnika prostora i drugih podataka značajnih za planiranje i uređenje prostora, o objektima koji su sagrađeni suprotno planskoj dokumentaciji i drugim podacima u vezi sa tim, izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, građevinske i upotrebne dozvole za objekte iz svoje nadležnosti i izdavanje rješenja o organizovanju tehničkog pregleda.

Sekretarijat izdaje i odobrenja za postavljanje telegrafskih i telefonskih vazdušnih i kablovskih linija i vodova niskog napona za rasvjetu, za postrojenja i druge objekte u zaštitnom pojasu lokalnog i nekategorisanog puta, za održavanje sportskih i drugih manifestacija na lokalnom putu, za izgradnju privremenih parking prostora uz lokalne puteve, za postavljanje zaštitnih ograda pored lokalnih puteva, saobraćajno – tehničke uslove za projektovanje priključaka na lokalni i nekategorisani put, saobraćajno – tehničke uslove za utvrđivanje lokacije i uslove za projektovanje i uređenje autobuskih stajališta na lokalnim putevima, dozvole za gradnju autobuskih stajališta na lokalnim putevima, saglasnost za priključenje komercijalnog objekta na lokalni i nekategorisani put i saglasnosti za zakup putnog zemljišta lokalnih i nekategorisanih puteva.

Nadalje, Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu izdaje dozvole za vanredni prevoz uz pribavljenu saglasnost nadležnog državnog organa, odobrenja za privremeno postavljanje zaštitnih ograda i drugih komunalnih objekata duž saobraćajnih površina, saglasnosti za postavljanje oglasno – reklamnih panoa duž saobraćajnih površina, odobrenja i uslove za prekopavanje javnih površina namijenjenih za saobraćaj vozila i pješaka, odobrenje za potpunu i djelimičnu zabranu saobraćaja i izmjene njegovog režima u toku izvođenja radova i odobrenje za kretanje motornih vozila u zabranjenim zonama.

Sekretarijat određuje lokacije autobuskih stajališta uz lokalne puteve i taksi stajališta, izdaje odobrenja za postavljanje nadstrešnica na stajalištima, te odobrenja za lokaciju i saobraćajne uslove za privremena taksi stajališta. U nadležnosti ovog organa gradske uprave je i donošenje plana linija, realizacija konkursa za izbor prevoznika za obavljanje javnog prevoza putnika, izdavanje privremenog odobrenja drugom prevozniku za obavljanje javnog prevoza putnika za grupu linija od koje je prevoznik odustao ili koja mu je oduzeta, te utvrđivanje, registracija i ovjera reda vožnje po pojedinim linijama.

Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu Prijestonice Cetinje prati gradnju, održavanje, korišćenje i zaštitu lokalnih puteva i komunalnih objekata iz te oblasti, učestvuje u pripremi i izradi godišnjih programa gradnje i održavanja saobraćajne infrastrukture, te u postupku izrade urbanističkih planova u dijelu saobraćajne infrastrukture.

Priprema propisa vezanih za utvrđivanje visine i načina naplate naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i vršenje obračuna naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, takođe spada u djelokrug rada Sekretarijata za održivi razvoj i infrastrukturu.

Uz to, Sekretarijat vrši upravni nadzor i poslove vezane za ostvarivanje prava osnivača prema javnim službama osnovanim za obavljanje poslova komunalne djelatnosti, saglasno zakonu kojim je uređeno obavljanje upravnog nadzora iz okvira nadležnosti organa lokalne uprave, daje mišljenja i priprema prijedloge akata o davanju saglasnosti na statute javnih službi (čiji je osnivač Prijestonica Cetinje) iz tih oblasti, odnosno na statut drugih subjekata kojima je povjereno obavljanje tih poslova, prati cijene usluga u tim oblastima i daje mišljenja i priprema predloge akata o davanju saglasnosti na iste u skladu sa propisima, daje mišljenja i predlaže mjere na informativne i druge materijale javnih službi, koja se dostavljaju Skupštini Prijestonice Cetinje i gradonačelniku i rješava po žalbama na prvostepena rješenja javnih službi kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja.

Pomenuti organ uprave rješava i u slučaju useljenja u zajedničke ili posebne djelove stambene zgrade bez zaključenog ugovora o zakupu, praćenje organizovanja organa u stambenim zgradama i preduzima mjere za njihovo organizovanje, vođenje registra etažnih vlasnika, registra stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova i registra upravnika stambenih zgrada i predlaganje imenovanja privremenog upravnika stambene zgrade, vršenje nadzora nad izvođenjem hitnih radova kada ove radove obezbjeđuje Prijestonica u skladu sa zakonom, kao i nadzora nad vođenjem registra vlasnika stambene zgrade i njenih posebnih djelova koji vodi javna služba.

Nadalje, Sekretarijat uređuje način i uslove držanja kućnih ljubimaca, način postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama i obezbjeđuje uslove za njihovo zbrinjavanje.

Sekretarijat obavlja formiranje i vođenje informacionog sistema o prostoru, pripremu izvještaja o stanju uređenja prostora, pripremu akata iz razvojne grupe poslova u komunalno stambenoj oblasti, informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Gradonačelnika, pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa Prijestonice i tumačenja propisa u ovoj oblasti.