Sekretarka Skupštine Prijestonice Cetinje, Mirjana Lipovina, rođena je 31.10.1964. godine. U novembru 2001. godine, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Tokom radnog angažmana, bila je član Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Prijestonice Cetinje (2002 – 2003), sekretar pomenutog organa uprate (2004 – 2005), samostalni savjetnik za pružanje pravne pomoći u Prijestonici Cetinje (2005 – 2007), rukovodilac Odjeljenja za prevenciju narkomanije pri Sekretarijatu za socijalnu politiku i mlade (2007 – 2012), te samostalni savjetnik u Odjeljenju za javne nabavke pri Službi za zajedničke poslove Prijestonice Cetinje.

Služi se ruskim i italijanskim jezikom, a od 2010. godine obavlja dužnost koordinatora Tima za praćenje i realizaciju programa i akcionog plana za borbu protiv korupcije.

 

Nadležnosti

Sekretarka Skupštine Prijestonice, čiji mandat traje koliko i mandat Skupštine, organizuje rad i rukovodi Službom Skupštine, stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem Sjednica Skupštine Prijestonice i njenih radnih tijela.

Takođe, sekretarka je zadužena da se stara o primjeni odredbi Statuta Prijestonice Cetinje, Poslovnika o radu Skupštine i drugih akata kojima je utvrđen način rada Skupštine i njenih radnih tijela, da prati realizaciju odluka i drugih akata Skupštine, odgovorna je za vođenje i distribuciju zapisnika, stenograma i objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine.

Sekretarka pomaže predsjedniku Skupštine Prijestonice u radu i vrši druge poslove u skladu sa Statutom Prijestonice i aktima Skupštine.