nedjelja, 03 decembar 2017 13:25

Protočnost Ponora povećana, slijedi nastavak radova

Radovi na sanaciji Ponora, nakon vremenskih nepogoda koje su pogodile Cetinje, biće nastavljeni. Do sada je urađen veći dio posla na samom Ponoru, spojena je cjelokupna fekalna kanalizacija i urađen bajpas za odvođenje tehničke vode poslije tretmana prečišćavanja u Ponor 2, a dosadašnjim radovima njegova upojna moć je povećana, što se pokazalo prilikom poslednjih ekstremno velikih padavina, kada je u kratkom roku upio ogromnu količinu atmosferskih voda koje su se sa područja čitavog grada slivale ka Donjem Polju, čime se izbjegla mogućnost poplava u tom dijelu grada.

Prilikom vremenskih nepogoda koje su u četvrtak zahvatile Cetinje na Ponoru nije došlo do izlivanja fekalija kao ni plavljenja okolnih objekata.

Nastavak radova podrazumijeva ugradnju uređaja za predtretman otpadnih voda, pa će se pročišćena voda odvoditi u Ponor 2, a fekalni mulj i otpad će se posebno skladištiti i odlagati na deponiju. Nakon završetka radova, Ponor će služiti isključivo za odvođenje atmosferskih voda, a Prijestonica Cetinje je pokrenula proceduru za projektovanje rješenja odvođenja viška atmosferskih voda sa Donjeg Polja čime će se spriječiti moguće poplave u tom dijelu grada u slučaju ekstremnih padavina.

Nakon okončanja radova, protočnost samog Ponora će se povećati, riješiće se problem plavljenja usljed povećanih padavina, koji postoji već decenijama unazad, kao i problem neprijatnih mirisa i njegovo saniranje u pogledu eliminacije epidemijskog jezgra.

Sanacija Ponora je jedna od faza realizacije dugogodišnjeg projekta rješavanja odvođenja fekalnih i atmosferskih voda iz cetinjskog polja. Proteklih godina na teritoriji gotovo čitavog grada izgrađena je nova fekalna i atmosferska kanalizacija što je i bio preduslov da se započnu radovi na njegovoj sanaciji.

Prijestonica Cetinje intenzivno radi i na pripremi narednih faza projekta, koje podrazumijevaju izgradnju hidrotehničkog tunela Belveder i prečišćivača za otpadne vode kao krajnje tačke rjesavanja problema.